Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Законодателство комплексни разрешителни

      

       Закон за опазване на околната среда,  Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване”, Раздел II "Комплексни разрешителни" (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

      Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

      Директива 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

 

Методики по прилагане на законодателството

        Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително
        * Tаблици към методиката

        Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни  по чл. 117 от ЗООС

        Методика за определяне на най-добрите налични техники (НДНТ)
        ВАЖНО! Обръщаме внимание, че съгласно чл.122, ал.2, т. 11 и 12 от ЗООС (ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 г.) и т.9 от раздел ІІ на Приложение 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп., ДВ, бр.69 от 11.09.2012г.), заявлението за издаване на КР, подадено от операторите на нови инсталации, задължително следва да съдържа доклад за базовото състояние, т.е. информация по чл.122, ал. 2, т.11 и 12 на ЗООС.
       

         Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2019. Всички права запазени.