Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Химични вещества

 

Контролна дейност:

- Проверки на предприятия производители, вносители и потребители надолу по веригата на химични вещества и смеси във връзка с  прилагане изискванията на Регламент 1907/2006 (REACH) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и смеси,  Регламент 1272/2008 (CLP) за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, Регламент 850/2004 за устойчивите органични замърсители, Регламент 648/2004 за детергентите и Регламент 2017/852 за живак;
- Проверки на предприятия с висок  ( с разрешителни по чл. 104 от ЗООС)  и нисък рисков потенциал във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях;
- Проверки на предприятия във връзка с прилагане на изискванията на Наредба за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- Участие в работни групи и семинари за обучение по проблемите на химикалите;
- Изготвяне справки и отчети свързани със съхранението на химични вещества и смеси.


Експертна дейност:

- Разглеждане и анализ на документацията, обобщаване на становища от междуведомствената комисия, проверяваща предприятия с нисък рисков потенциал;
- Участие в комисии, съвместни проверки с общини и други специализирани контролни органи;
- В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи, възложени от директора или директор дирекция.


Изготвяне на:

- Становища за екологичното състояние на обекти;
- Становища по ДОВОС  и участие в РЕЕС;
- Становища по съгласуване на заявления за КПКЗ;
- Становища по проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с екологичното законодателство.


22-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.