Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контролна дейност по Рeгламенти REACH и CLP

 

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

Указанията касаят провеждането на контролната дейност по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Утвърдени са със съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика.

Целта на указанията е да подпомагат контрола и взаимодействието между регионалните структури на министерство на околната среда и водите, министерство на здравеопазването и министерство на труда и социалната политика, като актуализират до сега действащите указания и се допълват с насоки по прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

Документи
Съвместна Заповед № РД-01-119/04.05.2018 г. на министъра на здравеопазването, № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите и № 01-457/31.05.2018 г. на министъра на труда и социалната политика
Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP
Приложение № 1. Сравнителна таблица с основните прилики и разлики на DN(M)ELs за работници и OELs на ниво ЕС
Приложение № 2. Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP
Приложение № 3. Формат на досие за задължените лица по REACH и CLP, поддържано от РИОСВ
Приложение № 4.1. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РИОСВ
Приложение № 4.2. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH и CLP за РЗИ
Приложение № 4.3. Модулен въпросник за контрол на изискванията на REACH за ИА ГИТ
Списък с лаборатории на територията на Република България, които извършват анализи за определяне на живак
Списък за проверка на ИЛБ
Формат за отчет на контролната дейност за РИОСВ, РЗИ и ИА ГИТ
Заповед № РД-270/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Заповед № РД-250/08.04.2009 г.

01-10-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.