Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Законодателство химични вещества

 

         I. Конвенции
           Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, подписана от Р. България на 23.05.2001 г. в Стокхолм, ратифицирана от Народното събрание със Закон на 30.09.2004 г., Д.В., бр. 89/2004, в сила от 20.03.2005 г. (консолидиран вариант)
            Ротердамска конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди, ратифицирана със закон, Д.В., бр. 55/2000 г., обн. Д.В., бр. 33/2004 г., в сила от 24.02.2004 г.
            Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии, ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 19.04.2000 г., изм., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.
            Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, прието с Решение 2014/2 на 4.12.2014 г. на Осмата среща на Конференцията на страните, проведена на 3 – 5 декември 2014 г. в Женева. Издадено от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.
II. Регламенти
            Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията (REACH)
            Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./- CLP Регламент
            Регламент EC 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, ОВ, L 201/60  от 27 юли 2012 г.
            Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите
            Ргламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.
            Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) 1102/2008
            Регламент ЕО № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди, ОВ., L 325/3 от 11 декември 2007 г.
            Регламент ЕО № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на програмата, посочена в чл. 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите
            Регламент ЕО 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета
      III. Директиви
            Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета
            Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработена версия) - RoHS 2 Директива - консолидиран вариант
      IV. Закони
           Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/
           Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
           Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
       V. Наредби
          Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.
          Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
          Нредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси


16-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.