Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на обекти

 

№ по ред

Наименование на обекта

Изх. № на писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/№ на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП)

Класификация на обекта

Висок рисков потенциал

нисък рисков потенциал

1

2

3

4

5

1

„Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище

 

Решение № 01-А7/2023 г., по чл. 116 ж, ал. 4 предложение първо, от Закона за опазване на околната среда на предприятието за потвърждаване на доклада за безопасност

                                                                                   

висок рисков потенциал

 

2

„Караш инвест“ ООД, гр. Габрово, ул. "Съзаклятие" № 10 с обособена част от Химически завод "Смядово"

Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗООС - № 58-А5/2018 г.

висок  рисков потенциал

 

3

„Пашабахче България” ЕАД, гр. Търговище, кв. "Въбел"

Решение № РИОСВ Шумен - ПГА-02/2022 г.

 

нисък рисков потенциал

4

„ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.Търговище

Изходящ номер и дата нa писмото (становището) за потвърждаване на ДППГА - № 2147 от 27.04.2016 г., Писмо Изх. № УК-2860 от 28.06.2022 г. На ИАОС, потвърждение по чл. 103, ал. 6 от ЗООС на извършена актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

 

нисък рисков потенциал

5

"Мега груп" АД гр. Варна, площадка  гр. Смядово

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на наредбата за прекратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № 1228 от 26.05.2016 г.

 

нисък рисков потенциал

6

"КРИС ОЙЛ 97" ЕООД, гр. Каспичан, ул. "Никола Вапцаров" №27

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за прекратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № ОА-2682-11 от 16.11.2020 г.

 

нисък рисков потенциал

7

"Фикосота" ООД, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 48, производство на миещи и перилни препарати

Потвърждение по чл. 103, ал. 6 от ЗООС на извършена класификация на предприятието, писмо на МОСВ изх. № УК-30 от 27.09.2018 г.

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № ОА-2282/10/ от 01.02.2019 г.

 

 

нисък рисков потенциал

8

"Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36

 

Писмо изх. № ОА-2894(5) от 25.11.2021 г., становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на ПСНРП - "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

 

нисък рисков потенциал

9

"Булбиокем" ЕООД, гр. Габрово "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт" в землището на гр. Смядово

Писмо изх.№ ОА-214/2 от 03.02.2022 г. Становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване на пълнотатата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на ПСНРП -  Булбиокем  ЕООД, гр. Габрово.

 

нисък рисков потенциал

10

 "Алкомет" АД, гр. Шумен  Потвърждение по чл. 103, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, от ИАОС гр. София, изх. № УК 2646 от 7.9.2023 г.  на актуализирано уведомление за класификация.  Решение № РИОСВ Шумен - ДППГА-01-П-ШУ(10) /2024 г.     нисък рисков потенциал

 

 


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.