Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на обекти

 

№ по ред

Наименование на обекта

Изх. № на писмото за потвърждаване на ДППГА (за ПНРП)/№ на решението за одобряване на доклада за безопасност (за ПВРП), номер и дата на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за потвърждаване/отказ на ДППГА или негови актуализации (за ПСНРП)/номер и дата на решение за одобряване/неодобряване на ДБ по чл. 116, ал. 1 от ЗООС или ново решение по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС, или решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС (за ПСВРП)

Класификация на обекта

Висок рисков потенциал

нисък рисков потенциал

1

2

3

4

5

1

„Тракия глас България” ЕАД, гр. Търговище

Решение № 01-А6/2021 г., по чл. 11бж, ал. 4 от 7.01.2021 г. за потвърждаване на доклада за безопасност

                                                                                     

висок рисков потенциал

 

2

„Караш инвест“ ООД, гр. Габрово, ул. "Съзаклятие" № 10 с обособена част от Химически завод "Смядово", гр.Смядово/20.51 Производство на експлозиви

Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗООС - № 58-А5/2018 г.

висок  рисков потенциал

 

3

„Пашабахче България” ЕАД, гр. Търговище, кв. "Въбел",община, Търговище, област Търговище

Решение за потвърждение на ДППГА № РИОСВ Шумен - ПГА-02/2022 г.

 

нисък рисков потенциал

4

„ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр.Търговище

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № 2147 от 27.04.2016 г.

 

нисък рисков потенциал

5

"Фикосота" ООД, гр. Шумен, бул. "Мадара" № 48, производство на миещи и перилни препарати

Потвърждение по чл. 103, ал. 6 от ЗООС на извършена класификация на предприятието, писмо на МОСВ изх. № УК-30 от 27.09.2018 г.

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № ОА-2282/10/ от 01.02.2019 г.

  нисък рисков потенциал

6

"Мега груп" АД гр. Варна, площадка  гр. Смядово

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на наредбата за прекратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № 1228 от 26.05.2016 г.

 

нисък рисков потенциал

7

"КРИС ОЙЛ 97" ЕООД, гр. Каспичан, ул. "Никола Вапцаров" №27

Потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии с изискванията на Наредбата за прекратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, чл. 103, ал. 9 във връзка с изискването на чл. 106, ал. 2 от ЗООС, писмо изх. № ОА-2682-11 от 16.11.2020 г.

 

нисък рисков потенциал

8

"Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови пазар, ул. "Цар Освободител" № 36

 

Писмо изх. № ОА-2894(5) от 25.11.2021 г., становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на ПСНРП - "Ново стъкло" ЕАД, гр. Нови пазар

 

нисък рисков потенциал

9

"Булбиокем" ЕООД, гр. Габрово "Предприятие за производство на разредители и битумен продукт" в землището на гр. Смядово, обл. Шумен

Писмо изх. № ОА-214(2) от 03.02.2022 г., становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на ПСНРП - "Булбиокем" ЕООД, гр. Габрово

 

нисък рисков потенциал

 


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.