Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Такси по Севезо

 

        Във връзка с изискванията на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса.

        На основание чл. 3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.)         

          (1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.

         (2) За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.

         (3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.

        Таксите по ал. 1 и 3 се привеждат по банков път на сметка:      

        БАНКОВА СМЕТКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
        IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01
        BICкод BNBGBGSD
        Банка: БНБ София

        Основание : чл. 3, ал.1 от ПМС 136 – за документите на ПВРП (500 лв.)
чл.3, ал.3 от ПМС 136 – за класификация (100 лв.)

        Таксата по ал. 2 се привежда по банков път на сметка:        

        БАНКОВА СМЕТКА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – Шумен
        - по банков път:
        IBAN сметка: BG 39 UNCR 7000 3119 3300 24
        BIC КОД: UNCRBGSF
        Банка: УниКредит Булбанк – Шумен

        Таксите могат да бъдат заплатени и чрез терминално устройство ПОС в сградата на РИОСВ гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от местни банки или от местен клон на чуждестранна банка и носещи търговска марка "БОРИКА МАЕSTRO", "VISA ELEKTRON", "VPAY", "MAESTRO" и "MASTERCARD"

        Основание : чл. 3, ал.2 от ПМС 136 – за документите на ПНРП (200 лв.)


18-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2019. Всички права запазени.