Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Такси по Севезо

 

         Във връзка с изискванията на НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ/ В сила от 19.01.2016 г.; Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г./, всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса.

         На основание чл. 3 от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В сила от 20.05.2011 г., Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 януари 2016г., доп. ДВ. бр.59 от 29 юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г., доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 5 февруари 2019 г., доп. ДВ. бр. 27 от 2 април 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07 юли 2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 62 от 05.08.2022 г.

        (1) За издаване на решение по чл. 116, ал. 1 ЗООС за одобряване на доклад за безопасност или по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал се заплаща такса в размер 500 лв.

        (2) За издаване на становище по чл. 106, ал. 2 ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер 200 лв.

        (3) За валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и издаване на становище по чл. 103, ал. 6 и 7 ЗООС за потвърждаване на извършената класификация се заплаща такса в размер 100 лв.

         Таксите по ал. 1 и 3 се привеждат по банков път на сметка:

   БАНКОВА СМЕТКА НА  ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/
   IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01
   Банков код: SOMBBGSF
   Общинска банка АД, финансов център „Денкоглу“.

         Основание : чл. 3, ал.1 от ПМС 136 – за документите на ПВРП (500 лв.)
чл.3, ал.3 от ПМС 136 – за класификация (100 лв.)

         Таксата по ал. 2 се привежда по банков път на сметка:    


     БАНКОВА СМЕТКА НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – Шумен
     - по банков път:
     IBAN сметка: BG 39 UNCR 7000 3119 3300 24
     BIC КОД: UNCRBGSF
     Банка: УниКредит Булбанк – Шумен

        Таксите могат да бъдат заплатени и чрез терминално устройство ПОС в сградата на РИОСВ гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от местни банки или от местен клон на чуждестранна банка и носещи търговска марка "БОРИКА МАЕSTRO", "VISA ELEKTRON", "VPAY", "MAESTRO" и "MASTERCARD"

         Основание: чл. 3, ал.2 от ПМС 136 – за документите на ПНРП (200 лв.)


18-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.