Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Публичен електронен регистър съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

 

Електронна база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.