Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Законодетелство REACH

 

Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията - REACH Регламент - консолидиран вариант

Поправка на Регламент (ЕО) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и  ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО)№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

Изменения на текста на Регламент REACH

Регламент (ЕО) 1354/2007 на Съвета от 15 ноември 2007 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), във връзка сприсъединяването на България и Румъния

Изменения на приложенията на Регламент REACH:

Приложение I (Оценка на безопасност на химичното вещество):

Регламент (ЕО) 252/2011 на Комисията от 15 март 2011 за изменение на Регламент REACH, по-специално на приложение I

Приложение II (Информационен лист за безопасност):

Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Регламент (ЕС) 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение II

Приложения IV и V (Освобождавания от задължението за регистрация):

Регламент (EО) 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент REACH по отношение на приложения IV и V (ОВ, бр. L 268, стр. 14 от 9.10.2008)

Поправка Регламент (EО) № 987/2008 на Комисията за изменение на Регламент REACH по отношение на приложения IV и V (ОВ, бр. L 260, стр. 22 от 2.10.2010)

Приложения VІІ, VIII, IX и Х :

Регламент (ЕС) 2016/863 на Комисията от 31 май 2016 година за изменение на приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата, сериозното увреждане на очите/дразненето на очите и острата токсичност

Регламент (ЕС) № 2015/282 на Комисията от 20 февруари 2015 година за изменение на приложения VIII, IX и Х към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на разширеното изследване за токсичност за репродукцията в едно поколение

Приложение XI:

Регламент (ЕО) 134/2009 на Комисията за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XI

Приложение XIII:

Регламент (ЕО) 253/2011 на Комисията за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XIII

Приложение XIV (Разрешаване):

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1210 на Комисията от 4 юли 2017 г. за идентифициране на бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), дибутилфталат (DBP), бензилбутилфталат (BBP) и диизобутилфталат (DIBP) като вещества, пораждащи висока степен на безпокойство съгласно Регламент REACH

Регламент (ЕС) 895/2014 на Комисията от 14 август 2014 година за изменение на приложение ХІV към Регламент REACH. Добавят се нови вписвания към списъка за разрешаване.

Регламент (ЕС) 348/2013 на Комисията от 17 април 2013 година за изменение на приложение XIV към Регламент REACH. Добавят се нови вписвания към списъка за разрешаване.

Регламент (ЕС) 125/2012 на Комисията от 14 февруари 2012 година за изменение на приложение XIV към Регламент REACH. Добавят се нови вписвания към списъка за разрешаване

Регламент (ЕО) 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XIV

Поправка на Регламент (ЕО) 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 за изменение на приложение XIV към REACH. Променят се крайният срок за получаване на заявления за разрешаване и датата на забрана в таблицата в приложението към регламента.

Приложение XVII (Ограничаване):

Регламент (ЕС) 2019/957 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-тридекафлуорооктил)силантриол и TDFA

Регламент (ЕС) 2018/2005 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на бис(2-етилхексиловия) фталат (DEHP), дибутиловия фталат (DBP), бензилбутиловия фталат (BBP) и диизобутиловия фталат (DIBP)

Регламент (ЕС) 2018/1513 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR), категория 1А или 1В

Регламент (ЕС) 2018/675 за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент REACH по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества

Поправка на Регламент (ЕС) 2018/589 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на метанола

Регламент (ЕС) 2018/589 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на метанола

Регламент (ЕС) 2018/588 за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на 1-метил-2-пиролидон

Регламент (ЕС)2018/35 на Комисията за изменение на Приложение XVII на Регламент REACH по отношение на октаметилциклотетрасилоксан (D4) и декаметилциклопентасилоксан (D5)

Регламент (ЕС) 2017/227 на Комисията за изменение на Приложение XVII на Регламент REACH по отношение на бис(пентабромофенилов)етер

Регламент (ЕС) 2016/2235 на Комисията от 12 декември 2016 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) по отношение на Бисфенол А

Регламент (ЕС) 2016/1017 на Комисията от 23 юни 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на неорганични амониеви соли

Регламент (ЕС) 2016/1005 на Комисията от 22 юни 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), по отношение на азбестови влакна (хризотил)

Регламент (ЕС) 2016/217 на Комисията от 16 февруари 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на кадмий

Регламент (ЕС) 2016/26 НА Комисията от 13 януари 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на нонилфенолетоксилати

Регламент (ЕС) 2015/1494 на Комисията от 4 септември 2015 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на бензен

Регламент (ЕС) 2015/628 на Комисията от 22 април 2015 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото и неговите съединения

Регламент (ЕС) 2015/326 на Комисията от 2 март 2015 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на полицикличните ароматни въглеводороди и фталатите

Регламент (ЕС) № 474/2014 на Комисията от 8 май 2014 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на 1,4-дихлорбензен

Регламент (ЕС) № 317/2014 на Комисията от 27 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (CMR вещества).

Регламент (ЕС) № 301/2014 на Комисията от 25 март 2014 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на хромни(VI) съединения.

Регламент (ЕС) № 1272/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди - в сила от 27 декември 2015 г.

Регламент (ЕС) 126/2013 на Комисията от от 13 февруари 2013 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) текст от значение за ЕИП

Регламент (ЕС) 848/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на фенилживачните съединения - в сила от 10 октомври 2017 г.

Регламент (ЕС) 847/2012 на Комисията от 19 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на живака

Регламент (ЕС) 836/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент REACH по отношение на оловото

Регламент (ЕС) 835/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (кадмий)

Регламент (ЕО) 412/2012 на Комисията от 15 май 2012 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (Диметилфумарат)

Регламент (ЕС) № 109/2012 на Комисията от 9 февруари 2012 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (CMR вещества)

Поправка на Регламент (ЕС) 494/2011 от на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (кадмий)

Регламент (ЕС) 494/2011 от на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (кадмий)

Регламент (ЕО) 366/2011 на Комисията от 14 април 2011 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (Акриламид)

Регламент (ЕО) 207/2011 на Комисията от 2 март 2011 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (дифенилетер, пентабромо дериват и PFOS)

Регламент (ЕС) 276/2010 на Комисията от 31 март 2010 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII (дихлорометан, масла за лампи и течности за запалване на барбекю и органокалаени съединения)

Регламент (ЕО) 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 година за изменение на Регламент REACH по отношение на приложение XVII

Прилагащо законодателство

НОВО: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 на Комисията от 5 януари 2016 година относно съвместното подаване на данни и обмена на данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Тестови методи: Регламент (ЕС) № 260/2014 на Комисията от 24 януари 2014 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Регламент (ЕО) 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 година за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент REACH - консолидиран вариант

Такси:

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/864 на Комисията от 4 юни 2015 година, за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламент за изпълнение (ЕС) 254/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

! Обръщаме внимание, че таксите за малки, средни и микро предприятия за регистрация по REACH са намалени.

Регламент (ЕО) 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент REACH консолидиран вариант

Ограничаване:

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH

Съд на Европейския съюз:

- Приключени съдебни дела, по които страна е била ЕСНА.

- Преюдициални заключения по тълкуването на законодателството, които имат отношение към дейността на ECHA (законодателството по химикали).


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.