Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Регистрация REACH

       

         REACH определя нова система за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали.
Предварителна регистрацияПредварителната регистрация е първи етап от процеса на въвеждане на веществата, които в момента са на пазара на Европейския съюз в тази нова система. Предварителната регистрация на веществата съгласно REACH започна на 1 юни и приключи на 1 декември 2008 г.
Преходните периоди за регистрация при направена предварителна или късна предварителна регистрация на въведени вещества са:
I-ва група: 31 ноември 2010 г. краен срок за регистрация на:
         -    вещества, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1000 тона за година.
       -   вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества (CMR) категория 1 или 2, произведени в Общността или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон или повече за година.
        -   вещества, класифицирани като силно токсични за водни организми (R50/53), произведени или внесени в количества равни или по-големи от 100 тона за година.
II-ра група: 31 май 2013 г. краен срок за регистрация на:
-  вещества, произведени или внесени в количества от 100 до 1000 тона за година.
   III-та група: 31 май 2018 г. краен срок за регистрация на:
-  вещества, произведени  или внесени в количества от 1 до 100 тона за година.
          Към настоящия момент Регламентът дава възможност за извършване на късна предварителна регистрация само на вещества в тонажна група от 1 – 100 т., тъй като крайния срок за извършването и е 31 май 2017 г.
          Предварителната регистрация е безплатна и се извършва по електронен път на страницата на Европейската агенция по химикалите – ECHA. Чрез нея се:
позволява да продължите производството или вноса на въведени вещества до съответния краен срок на регистрация;
дава допълнително време за организиране събирането и оценката на наличните данни, споделянето на съществуващата информация и колективното изготвяне на липсваща информация;
осигурява база, за да предоставяне съществуващата информация за веществата, напр. информация за отсъствие на изпитване, read-across за различните вещества, данни от изпитването, на тези, които се нуждаят от информацията, за да извършат регистрацията;
гарантира непрекъснатост на доставката на потребителите по веригата, които използват химични вещества. Фирми, които произвеждат вещества, формулират смеси или произвеждат изделия извън ЕС, не могат да направят (предварителна) регистрация на веществата.  Независимо от това, те могат да определят изключителен представител , установен в границите на ЕС, който да извърши необходимата (предварителна) регистрация на техните вещества,които се внасят в ЕС.
 
          Регистрация 
          Регистрацията се извършва, когато се подадат в ECHA документи показващи, че веществото с което се оперира се обработва безопасно в цялата верига на доставки, с което се гарантира, че човешкото здраве и околната среда са защитени.
Документите, които трябва да се представят зависят от обема на веществото, което се пуска на пазара, опасностите му, както и употребата му като междинен продукт в производството на друго вещество при строго контролирани условия. Данните се предоставят в регистрационно досие, което включва описание на употребите на веществото, физико-химичните, екотоксикологични и токсикологични свойства, както и оценката на опасностите и оценката на риска, показващи как се управляват рисковете от употребата на веществото.
           Регистрациите се подават във формат IUCLID чрез инструмент, наречен REACH-IT. В повечето случаи трябва да се заплати такса за регистрация.
           Всяко вещество се нуждае от своя собствена регистрация. Ако се работи със смеси от вещества, например детергенти и бои, или с изделия, които изпускат вещества, е необходимо да се регистрират различните вещества, които са в сместа или изделието. Също така веществата трябва да се идентифицират и именуват, съгласно същите правила и критерии, така че да може да докаже, че те са същите, като веществата в други дружества. Ако това е така, е необходимо да извършите регистрацията заедно. Събраната информация трябва да се сподели с другите дружества, които регистрират същото вещество. Това се отнася по-специално за екотоксикологичната и токсикологична информация. Чрез споделянето на данни може да се избегнат ненужни изпитвания върху животни и да намалите разходите.
Фирмите трябва да се договорят за информацията, която трябва да бъде подадена за веществото, и да го регистрират съвместно. Процесите за обмен на данни на ECHA (предварителна регистрация и запитване) помагат за установяване на  контакт с други регистранти и трябва да се спазват преди да извършване на регистрацията.
 
           За повече информация –
http://echa.europa.eu/bg/support/getting-started/manufacturer


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.