Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Нотификация за списък с класификация и етикетиране

Нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара. За кои вещества се подава нотификация? Изискването за нотификация включва:

Всяка нотификация трябва да включва:

Как се подава нотификация?

Списъкът за класификация и етикетиране (C&L) представлява база данни, която съдържа основна информация за класификация и етикетиране на нотифицирани и регистрирани вещества от производители и вносители. Тя също така ще съдържа списък на хармонизираните класификации (таблица 3.1 от приложение VI към CLP). Списъкът ще бъде създаден и ще се поддържа от ECHA в края на 2010 г. Срокове по CLP Изискванията за класифициране, етикетиране и опаковане съгласно Регламент CLP не се прилагат с влизането му в сила на 20 януари 2009 г. Предвидени са преходни периоди - време, предоставено на доставчиците на химични вещества за преход от системата за класификация по Директивите към разпоредбите на CLP. Преходни разпоредби са посочени в член 61 на CLP и определят основно два крайни срока относно класифицирането, информиране за опасностите и опаковане на опасни вещества и смеси, а именно 1 декември 2010 година и 1 юни 2015. Прилагането на изискванията на CLP от горепосочените дати и връзката им с REACH срокове за регистрация на въведени вещества са, както следва - виж тук.В  Информационните листове за безопасност трябва да бъдат отразени елементите на новата класификация и етикетиране, съгласно изискванията на CLP, както следва:


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.