Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Севезо - актуално

 

         Ново: РЪКОВОДСТВО ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ/СЪОРЪЖЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ ЗООС (версия, м. май 2023 г.)

         Ново: Методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, утвърдени със Заповед № РД - 232/03.04.2023 г. на министъра на околната среда и водите и приложенията към нея (Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 2-1)

         На 5 август 2022 г. са обнародвани в държавен вестник (ДВ, бр. 62, от 05.08.2022 г.) последните изменения и допълнения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Постановление № 239/1.08.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет). Промените са свързани с осигуряване на единство и не противоречивост на двете Наредби с последните изменения и допълнения на ЗООС (ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г.), изпълнение на препоръки и бележки от  Европейската комисия (ЕК) за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 2011/92/ЕС и отстраняване на пропуски в текстовете на действащата към момента Наредба по чл. 103, ал. 9 от ЗООС.
 
         На 7 юни 2022 г. са обнародвани в държавен вестник (ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г., с Указ № 142/02.06.2022 г. на президента на Република България) последните изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), направени в глава шеста и глава седма, раздел I и II, както и в глава девета, раздел III и глава десета от ЗООС и понятията към закона, свързани основно с изпълнение на констатации и бележки на ЕК относно правилно и точно транспониране на Директиви: 2012/18/ЕС; 2011/92/ЕС и 2010/75/ЕС.


23-08-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.