Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС

 

2024-01-04  На основание на чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) РИОСВ Шумен обявява открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждение на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: „Алкомет“ АД, гр. Шумен. Компетентен орган по издаване на решение за потвърждение на ДППГА/актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ – Шумен. Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, в периода от 4.01.2024 г. до 18.01.2024 г., на интернет страницата на РИОСВ – Шумен. Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Шумен. Лице за контакти: гл. експерт Румяна Борисова, направление „КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни  химични вещества  и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“, тел. 054/856 520, е-mail: riosv@riosv-shumen.eu


19-05-2023
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.