Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС през 2022 г.

 

2022-09-01  РИОСВ Шумен на основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до проекта на решение № РИОСВ Шумен-ПГА-02/2022 г. по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище с оператор: „Пашабахче България“ ЕАД, гр. Търговище гр. Търговище, кв. ”Въбел”, община, Търговище, област Търговище с предмет на дейност: производството на домакинско стъкло. Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ -  Шумен. Проектът на решението е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 01.09.2022 г. до 15.09.2022  г., на интернет страницата на РИОСВ – Шумен Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ –  Шумен. Лице за контакти: Румяна Борисова, Направление КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни  химични вещества  и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества, тел. 856 520, е-mail: riosv@riosv-shumen.eu


01-09-2022
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.