Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС през 2024 г.

 

2024-01-19  РИОСВ Шумен на основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до проекта на решение  № РИОСВ Шумен-ДППГА-01-П-ШУ(10)/2024  по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: "Алкомет" АД, гр.Шумен с оператор: "Алкомет" АД, гр. Шумен. "Алкомет" АД е металургично предприятие, специализирано в производството и преработката на алуминиеви сплави до изделия с техническо и битово предназначение. Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ -  Шумен. Проектът на решението е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 20.01.2024 г. до 2.02.2024  г., на интернет страницата на РИОСВ – Шумен. Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ –  Шумен. Лице за контакти: Румяна Борисова, направление КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и опасни  химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества, тел. 054/856 520, е-mail: riosv@riosv-shumen.eu


19-01-2024
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.