Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки     През месец декември експертите от РИОСВ-Шумен са направили 98 проверки на 86 обекта. От тях 63 са планови,  35 – извънредни. През отчетния период са съставени 8 акта за установени административни нарушения (АУАН), от които един е за неизпълнение на предписание във връзка със Закона за опазване на околната среда (ЗООС), два са за неизпълнение на изискванията на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и пет -  за неизпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В рамките на осъществения контрол са издадени 46 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 
     За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал четири наказателни постановления на обща стойност 9 000 лв. 3000 лв. е наложената глоба на кмета на Община Венец за допуснато образуване на незаконно сметище и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Със санкция в размер на 3000 лв. е глобен и кмета на Община Омуртаг, за това, че не е осъществил отговорността си като е допуснал образуване на незаконно сметище и изхвърляне на отпадъци. Санкция в размер на 1000 лв. е наложена на "ВиК-Шумен" ООД за канализационната мрежа на гр. Смядово за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в отклонение от издаденото разрешително. С 2000 лв. е санкционирано и дружество „Камбро Озай БГ“ ЕООД за неизпълнение на предписание.
     За периода са събрани средства в размер на общо 10 599, 51 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 7 100. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 3 499, 51 лв. Общо 3 982, 29 лв. са разпределени и преведени на съответните общини като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Велики Преслав –1 970, 21 лв., следват община Попово с 1 876, 67 лв. и община Шумен – 1 582 лв.
     През декември експертите са проверили 5 сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната поща на РИОСВ.

07-01-2021


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки