Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово     Експерти от РИОСВ и БД „Черноморски район“ провериха по сигнал за изтичане на кафява вода района на сметището в кв. Дивдядово. По време на проверката беше извършен оглед на ретензионния басейн на Депото за неопасни битови отпадъци.
     В резултат на лошите метеорологични условия и 72 часовата непрекъсната работа на трите помпи на ретензионния басейн, една от тях е аварирала, поради което той се запълва и прелива, като инфилтратните води се заустват в дъждоприемната канавка.
     По заявка на РИОСВ е взета една водна проба от отпадъчните инфилтратни води на Депото.
    По заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е от дере, приток на р. Голяма Камчия при мост на войсково стрелбище в кв. Дивдядово. Втората проба е взета от дерето, преди вливане в реката при моста на „Строителни изделия“ АД в с. Хан Крум.
    На Община Шумен е дадено предписание за преустановяване на изтичането на инфилтратни води от ретензионния басейн, като РИОСВ ще осъществи последващ контрол по изпълнението му.
     Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително.

 

13-01-2021


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки