Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем    Получените резултати на взетите проби от производствените отпадъчни води и от битово-фекалните отпадъчни води на „Рока България“ АД показват, че в двете проби няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в комплексното разрешително на дружеството. Леко превишение по показател електропроводимост е измерено в двете проби от р. Провадийска, взети в точката на заустване и в точка на около 500 м. след заустването, а концентрацията на останалите анализирани показатели отговарят на нормите за добро състояние на водите. Следва да се отбележи, че вероятно „оцветените“ води са формирани изцяло от дейността на „Рока България“ АД, поради отсъствието на отток в реката в участъка преди точката на заустване на отпадъчни води.
     Припомняме, че през месец декември по сигнал за замърсяване на водите на р. Провадийска от тръба на „Рока България“ АД експерти обходиха поречието на реката при съвместна проверка на РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“. На място беше установено, че и двете пречиствателни станции за производствени отпадъчни води и за битово-фекални отпадъчни води функционират и са в експлоатация. Не беше констатирано заустване на непречистени отпадъчни води и за двата потока. Не беше наблюдавано и заустване на отпадъчни води чрез площадковата канализация за дъждовни води на производственото предприятие. При точка на заустване на производствени отпадъчни води беше установено наслоено бяло вещество след заустващ тръбопровод и в руслото на р. Провадийска около точката на заустване, а също така бе констатирано наличие на синкаво-зеленикав цвят на заустваната отпадъчна вода. Установено беше, че цветът се дължи на употребата на оцветител за глазурата на керамичните изделия. Беше издадено предписание на „Рока България“ да се прекрати заустването на оцветяващи вещества чрез пречистените производствени отпадъчни води, или по възможност, изпускането им в непречистените отпадъчни води, преди постъпването им в ПСОВ. Дружеството е уведомило РИОСВ-Шумен за планирани мерки за промяна в технологията на производството и за промяна в технологията на пречистване на отпадъчни води.

14-01-2021


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки