Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово     Експерти от РИОСВ-Шумен извършиха проверка по сигнал за отворен кран на пречиствателната станция, от който се изливат фекални води под канала към язовир „Соара“ в с. Мараш до железопътната линия. Проверката беше направена в период на усложнена метеорологична обстановка в резултат на обилни валежи и на място беше установено, че канализационната мрежа на квартал „Дивдядово“ отвежда смесен поток битово-фекалните отпадъчни води и дъждовни води към канализационна помпена станция (КПС). Нейното предназначение е да насочва водите за пречистване към селищната пречиствателна станция за отпадъчни води, разположена между гр. Шумен и с. Дибич.
      Експертите установиха заустване на смесен поток отпадъчни и дъждовни води от дъждопреливник в дере, в точка на около 50 м преди КПС. Същото се извършва поради това, че при проектиране и изграждане на помпената станция е предвидена възможност за отвеждане на част от смесения поток в дерето, при наличие на поток дъждовни води, който превишава капацитета на помпите на КПС.
     РИОСВ-Шумен даде предписание на „ВиК Шумен“ ООД, стопанисващо канализационната помпена станция в кв. Дивдядово, във връзка с предотвратяване и контрол на нерегламентирано преливане на отпадъчни води от дъждопреливник преди канализационната помпена станция за квартал „Дивдядово“. С цел трайно решение на проблема, свързан с риск от замърсяване на яз. “Соара“ и водния обект, който го захранва, дружеството е задължено да представи конкретен план със срокове и дейности по отстраняването му.

14-01-2021


РИОСВ – Шумен даде предписание за почистване на отпадъци в землището на с. Сушина

РИОСВ-Шумен провери по сигнал канализационната помпена станция в кв. Дивдядово

РИОСВ – Шумен информира, че резултатите от взетите водните проби на р. Провадийска сочат добро състояние на водния обем

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на кафява вода от сметището в кв. Дивдядово

През месец декември на 2020 г. експертите от РИОСВ - Шумен са направили 98 проверки