Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен информира за промяна при отчитането на дейности свързани с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове     РИОСВ-Шумен информира за промяна при отчитането на дейности свързани с  оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове. Към настоящия момент основната промяна по отношение на годишните отчети и досиетата на системите е изискването да се представят количествата на флуорсъдържащите парникови газове закръглени до третия знак след десетичната запетая. Всички останали изисквания към отчетите и досиетата са в съответствие с наредбата от 2017г.
Информация за изменението и допълнението на Наредбата за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове е публикувана на интернет страницата на МОСВ в раздел ВЪЗДУХ и може да бъде видяна на следващия линк: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=https%3A%2F%2F%5C%5Ca%5C4v%5Cmoew.government.bg%2Fbg%2Fvuzduh%2Filuorsuduriasti-parnikovi-gazove%2Fnorrnativni-+aktove%2F.
     По-значими промени в докладването, а именно преминаване към електронно докладване, ще настъпят от 01.01.2023г., съгласно параграф 19 от Заключителните разпоредби на наредбата.08-02-2021


РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция - Варна провериха сигнал за изтичане на черна вода и мъртва риба в река Камчия

По разпореждане на министър Димитров РИОСВ-Шумен извърши спешна проверка за замърсяване край с. Маломир

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

Експерти на РИОСВ-Шумен помогнаха на ранен ястреб

РИОСВ-Шумен информира за промяна при отчитането на дейности свързани с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове