Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Възстановяване на екосистемите е темата на Световният ден на околната среда - 5 юниПрез годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво.
От  5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а  правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.
https://www.worldenvironmentday.global/ 
Десет години може да изглеждат много време, но ООН предупреждава, че са нужни ангажираност, конкретни и бързи действия. До 2030 г. трябва бъдат намалени почти наполовина световните емисии на парникови газове, за да се предотвратят опустошителни климатични промени. Необходим е огромен напредък за постигане на целите за устойчиво развитие - от премахване на бедността и борбата с болестите до опазване на биологичното разнообразие. Трябва да се предотврати и загубата на биологично разнообразие – плашеща тенденция, която може да доведе до изчезване на 1 милион вида.
Връщането на деградиралите екосистеми към живот - например чрез засаждане на дървета, почистване на речните брегове или просто предоставяне на пространство на природата за възстановяване – увеличава техните ползи за обществото и биологичното разнообразие. Без да съживим екосистемите, не можем да постигнем целите за устойчиво развитие или Парижкото споразумение за климата. Екосистемите са сложни и разнообразни, а тяхното възстановяване се нуждае от внимателно планиране и прилагане на конкретни мерки и политики.
В тази връзка, ЮНЕП предостави на министерствата на околната среда на държавите членки „Инструментариум за възстановяване на екосистеми“, който, измежду други, препоръчва за включване на възстановяването на екосистемите във възстановителните процеси от пандемията от COVID-19.
ЮНЕП публикува и практически наръчник със заглавие „Книга за възстановяване на екосистемите“, който предлага широк спектър от дейности, които могат както да забавят и спрат деградацията на екосистемите, така и да насърчат тяхното възстановяване.
https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook
https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook 
В наръчника се очертават три пътя за включване във възстановяването на екосистемите по време на Десетилетието на ООН и след това:
·    Предприемане на действия като стартиране или подпомагане на проект за възстановяване;
·    Интелигентен избор за закупуване само на устойчиви продукти и промяна на храненето;
·    Лобиране в подкрепа на опазването и възстановяването на екосистемите.

Предлагат се варианти за всички – от граждани и групи от общности до бизнеси и правителства – да станат част от глобално движение за възстановяване на екосистемите в полза на хората и природата чрез:
·    Участие в изложби на плакати, снимки или картини, показващи красотата на местните екосистеми;
·    Провеждане на дискусии за стойността на екосистемите и заплахите, пред които са изправени;
·    Организиране на виртуални кампании за насочване на вниманието към изменението на климата, загубата на природа и какво може да се направи, за да се обърнат тези тенденции.
Могат също така да бъдат популяризирани следните действия:
·    Доброволческа работа в съществуваща кампания за възстановяване;
·    Почистване на езеро, плаж, парк или друга природна зона;
·    Озеленяване на дом, бизнес, училище или обществено пространство с местни дървета или растения;
·    Дарение или друга подкрепа за инициативи за възстановяване или опазване;
·    Спиране на покупките на продукти и услуги, които не са сертифицирани като устойчиви;
·    Промяна на храненето, базирано на сезонни, устойчиви и растителни продукти.

Представят се различни подходи за възстановяване на осем ключови типа екосистеми – гори и дървета, реки и езера, градски райони, океани и морета, земеделски земи и пасища, планини, торфища.
Горите и дърветата ни осигуряват чист въздух и вода, улавят големи количества парникови газове и са дом на по-голямата част от биоразнообразието на Земята. Те доставят храна, горива и материали и поддържат поминъка на милиарди хора. Горските екосистеми обаче, са изправени пред силен натиск от нарастващото население и глада за земя и ресурси. Тропическите гори се изсичат за стоки като палмово масло и говеждо месо. Останалите гори деградират от дърводобив, изсичане на дърва за огрев, замърсяване и инвазивни вредители. Изграждането на къщи, инфраструктура и по-интензивно земеделие води до изчезване на голям брой дървета. Възстановяването на горските екосистеми включва връщане на дървета там, където е имало гора, включително в селища и земеделски площи, и подобряване на състоянието на деградиралите гори. Дейности за подобряване състоянието на горите могат да бъдат:
·    Засаждане на дървета – те могат да бъдат засадени в градина, обществено пространство или ферма. Селективното засаждане може да съживи гората, деградирала от прекомерната сеч.
·    Подпомагане на естествената регенерация - тази ресурсно ефективна стратегия за възстановяване включва създаване на условия за местните дървета да покълнат или поникнат по естествен път. Това може да означава изключване на животни, които биха изяли млади растения и премахване на друга растителност, особено инвазивни видове, които се конкурират с младите дървета за светлина и вода.
Реките и езерата предоставят храна, вода и енергия на милиарди хора, предпазват ни от суши и наводнения, и са местообитание за много растения и животни, включително една трета от всички гръбначни видове. Тези екосистеми са особено влошени поради  замърсяване с химикали, пластмаси и отпадъчни води. Освен това те са подложени на  прекомерен риболов и прекомерно извличане на вода. Канализацията и добивът на пясък и чакъл ги влошават допълнително. Влажните зони се унищожават за целите на земеделието, като около 87% са загубени в световен мащаб. Всеки трети от сладководните видове е застрашен от изчезване. Само една трета от най-големите реки в света остават свободно течащи. Останалите са блокирани от язовири и друга инфраструктура, което затруднява миграцията на риби и други животни. Защитата и възстановяването на сладководните екосистеми може да означава подобряване на качеството на водата, контрол върху начина, по който се използват тези екосистеми и земята до тях, както и спиране или обръщане на човешките модификации към естествените процеси. Дейности за подобряване състоянието на реките и езерата могат да бъдат:
·    Почистване на реките и езерата – събиране на отпадъци, изхвърлени на място или придошли от течението на реките, което да допринесе за по-чисти водни басейни, по-малко замърсяване в бъдеще и да ги направи по-приятни за посещаване;
·    Възстановяване на растителността – засаждане на местни растителни видове за възстановяване на местообитания по бреговете на реки и езера, създаване на коридори за дивата природа и създаване на буферна зона между водата и източниците на замърсяване;
Градските райони заемат по-малко от 1% от земната повърхност на Земята, но приютяват повече от половината от световното население. Въпреки стоманата и бетона, тълпите и трафика, градовете все още са екосистеми, чието състояние дълбоко бележи качеството на нашия живот. Функциониращите градски екосистеми помагат за почистването на въздуха и водата ни, охлаждат градските топлинни острови, предпазват ни от опаснос?

30-05-2021


РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за обгазяване вследствие на пожар на площадка за дейности с отпадъци

РИОСВ – Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район“ обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

РИОСВ-Шумен съдейства за спасяването на Обикновена блатна костенурка от защитен вид

РИОСВ-Шумен проведе уроци за чистотата на атмосферния въздух в три шуменски детски градини

МОСВ дава начало на своята програма - Политики за младежта в сферата на околната среда