Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна    Експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и специалисти на Регионалната лаборатория към ИАОС провериха язовир Дибич, в землището на село Дибич. На място беше констатирано, че след язовирната стена е формирана пяна по преливника на язовира, както и в дерето след водния обект.
     Беше обходен района на язовира и бе проверена съществуващата дъждовна канализация с точка на заустване в дере, приток на язовир Дибич с констатирано идентично запенване на водите и формиране на бяла пяна.
    Проверени са дъждовните канализации на производствените предприятия, намиращи се в близост до водния обект и потенциални източници на замърсяването. Взети са две еднократни водни проби от ревизионните шахти на двете предприятия, заустващи в дъждовната канализация по ул. „Пролетарска“.
      При извършената проверка на ревизионните шахти по бул. „Ришки проход“ в  Шумен, се констатира че се отвеждат отпадъчни води от селищната канализационна система посредством преливен тръбопровод към юг-югозапад, отговаряща по посока на дъждовната канализационна система. Взети са еднократни водни проби от точка на заустване на дъждовната канализация, както и от ревизионната шахта, от която преливат отпадъчни води с констатирано запенване. От водният обект са взети три водни проби по заявка на БДЧР.
      Дадено е предписание на „ВиК-Шумен“ ООД за обследване на селищната канализационна система в проверения участък до ГПСОВ, както и преустановяване отвеждането на отпадъчни води в дъждовната канализационна система.
    След получаване на резултатите от анализа на водните проби взети при проверката ще се определи причината и необходимите действия за преустановяване на запенването на водите след дъждовна канализационна система заустена в дере приток на язовир Дибич.

10-12-2021


РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети

РИОСВ-Шумен провери по сигнал регионалното депо за неопасни отпадъци

500 картички се състезаваха в конкурса “ЕКО КОЛЕДА” на РИОСВ-Шумен

Експерти на РИОСВ-Шумен провериха язовир Дибич по сигнал за изтичане на пяна

РИОСВ – Шумен обявява традиционния конкурс „ЕКО КОЛЕДА