Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция - Варна провериха сигнал за замърсяване от отпадъчни води         Експерти на РИОСВ - Шумен, Басейнова дирекция "Черноморски район" – Варна (БДЧР) и служители на Регионалната лаборатория (РЛ) - Шумен към ИАОС извършиха проверка по сигнал за изтичане на фекални води в имот, общинска собственост. Имотът, представляващ пасище, е в непосредствена близост до водоизточник, снабдяващ село Мадара с питейна вода.
         При извършения оглед експертите установиха наличие на незаконно изградена канализационна мрежа, заустваща отпадъчни води в септична яма, разположена  близо до жилищните имоти. Тръбата, отвеждаща отпадъчните води е разрушена, в резултат на което те се стичат в наоколо по посока на водоизточника на селото. Около 30-40 метра преди водоизточника фекалните води постепенно попиват в почвата. Не се установи заустване на отпадъчни води в река Мадарска.
         За установяване състоянието на отпадъчните води бяха взети водни проби от тръбата.
Издадено е предписание на кметовете на Община Шумен и на с. Мадара да се преустанови изтичането от канализационната мрежа в околни терени и да се уведоми екоинспекцията за предприетите мерки.

15-12-2022


РИОСВ-Шумен представи еко уроци за Световния ден на влажните зони

РИОСВ – Шумен се включи в 47-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Експерти на РИОСВ - Шумен съдействаха за оцеляването на две птици

РИОСВ - Шумен обявява победителите в десетият благотворителен конкурс ЕКО КОЛЕДА

РИОСВ – Шумен напомня на билкозаготвителите за подаването на годишните отчети