Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

През август експертите на РИОСВ - Шумен извършиха 98 проверки     През август от експертите от РИОСВ - Шумен са извършени 98 проверки на 89 обекта на територията на Шуменска и Търговищка област. От тях 52 са плановите проверки, а  46 – извънредните. В рамките на осъществения контрол са издадени 27 предписания.
     През периода са съставени 17 (седемнадесет) акта за установени административни нарушения (АУАН), от които 8 са за нарушения на Закона за опазване на околната среда, 5 са за нарушения на Закона за управление на отпадъците, 2 – за нарушения на Закона за водите и по един за неспазване на разпоредбите от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за лечебните растения.
За изминалия месец от шуменската екоинспекция са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 11 000 лв.
      През отчетния период по наказателни постановления и споразумения са събрани общо 24 175,61 лв. По наложени глоби и санкции са платени  22 000 лв., а по сключени споразумения 420 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  1755,61 лв.
     Разпределени и преведени на съответните общини за месеца са 2752,19  лв., като разпределението на приходите от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС по общини е:  Община Шумен – 119,28 лв., Община Търговище – 98,16 лв., Община Омуртаг – 18,34 лв., Община Попово – 1596,40 лв.,  Община Никола Козлево – 920 лв.
     По постъпилите за отчетния период 26 сигнали и жалби на граждани експертите на РИОСВ - Шумен са извършили 23 проверки на място, за което са съставени констативни протоколи.
     През изминалия период по сигнали за птици изпаднали в безпомощно състояние експертите са отреагирали своевременно и са спасили дванадесет Бели щъркела, един Черен бързолет, една Домашна кукумявка и един Европейски козодой. Пет от птиците са изпратени за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в град Стара Загора, а десет в ОП "Център за защита на природата и животните - Добрич".
     От шуменската екоинспекция напомнят на гражданите, че преди да предприемат действия за спасяване на даден вид, първо трябва да се уверят дали животното, което е намерено, действително е бедстващо т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му.

08-09-2023


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен