Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Експерти на РИОСВ Шумен извършиха 94 проверки през месец Март     Експертите на РИОСВ гр. Шумен извършиха през месец март  94  проверки, при които провериха 74 обекта. От извършените проверки 65 са планови, а останалите 29 са извънредни.   В рамките на осъществения контрол са дадени 53 задължителни предписания за изпълнение от операторите.
     През отчетния период от  наказателни постановления и споразумения са събрани 23 105,26 лв. По наложени глоби и санкции са платени  21 849,92 лв., а по сключени споразумения 560,00 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани  695,34 лв.
    По постъпилите за отчетния период 18  сигнали и жалби на граждани, експертите на РИОСВ гр. Шумен извършиха 12  проверки на място, за които са съставени констативни протоколи. При осъществените проверки са дадени общо 6  предписания за изпълнение в срок.  Останалите 6 сигнала са препратени за разрешаване по компетентност до други администрации.
     През месец март са съставени 6  акта за установяване на административни нарушения, издадени са 3 наказателни постановления на стойност 5400  лв. и са сключени  2 споразумения на стойност 560 лв.
      Директора на РИОСВ гр. Шумен е наложил една принудителна административна мярка за спиране на производствената дейност. Заповедта ще бъде отменена след изпълняване на дадените предписания в нея.

09-04-2024


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен