Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Изображение и линк (препратка) към уеб-страница

Новини

Проведе се публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато“        Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии на 09.04.2024г. в сградата на Административно-информационен център „Кьошкове“, лесопарк „Кьошкове“, съвместно с Дирекцията на Природен парк „Шуменско плато“ бе проведено публично обсъждане за изпълнението на Плана за управление на парка.
        На събитието взеха участие представители на горски стопанства, Регионална дирекция по горите, Общинска администрация Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, ОД на МВР – Шумен и неправителствени организации. На срещата бяха представени резултатите от заложените две главни цели при разработването на ПУ, а именно: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие и приоритетни природни местообитания и видове с консервационна стойност, и Предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация и туризъм.
        Бяха отчетени мероприятията и дейностите за 12 годишното изпълнение на Плана за управление на парка в периода 2011-2023г., като например образователни дейности, събития, инициативи и други. През отчетния период  Дирекцията на Природния парк е реализирала два проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“

10-04-2024


РИОСВ-Шумен и ученици от с. Царев брод отбелязаха Европейския ден на „Натура 2000“ международния ден на биологичното разнообразие

РИОСВ Шумен се включи в почистване на защитена зона от „Натура 2000“

РИОСВ Шумен ще отбележи Европейския ден на „Натура 2000“

РИОСВ - ШУМЕН предприе незабавни действия по сигнал за замърсяване на воден обект

ЕКО ДЕФИЛЕ В РИОСВ - Шумен