Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

107 незаконни сметища са ликвидирани през месеците април, май и юни107 незаконни сметища са ликвидирани през месеците април, май и юни в шуменска и търговищка област в резултат от контролната дейност на РИОСВ-Шумен. Общата площ на почистените терени е 620 дка. Най-голям е делът на общините Шумен, Смядово, Омуртаг, Търговище и Антоново.Близо 30 000 лв е изразходвала община Шумен за почистването на 475 дка локални и незаконни сметища, около 4 000 лв. са разходите на община Търговище. 8 сметища са почистени в населени места на община Антоново. Там са закрити и две нерегламентирани сметища в селата Моравица и Черни Бряг. Поставени са и контейнери за сметоизвозване. През второто тримесечие на 2008 година във връзка с управлението на отпадъците са извършени 147 проверки по прилагане на законодателството, дадени са 146 предписания. 24 от проверките са по изпълнение на условията на издадените разрешителни за дейностите с  отпадъци. Такъв е и броят на обектите, проверени за изпълнение на задълженията им по Наредбата за опаковките.Направена бе проверка на община Шумен във връзка с действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Установено е, че се спазват предвидените условия по договора между общината с оползотворяващите организации. В Община Търговище бе осъществен контрол на документите, свързани с отчетността на системата за разделно събиране. Констатирани са несътоветствия между вписаните количества в отчетната книга на площадката за сепариране и подадения от организацията отчет. Дадени са предписания за отстраняване на нередностите.За установени нарушения са съставени актове с издадени 5 наказателни постановления.

08-07-2008


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен