Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ Шумен отново състави акт за незаконен добив на речна баластра и пясъкРИОСВ Шумен отново състави акт за незаконен добив на речна баластра и пясък. Нарушението е костатирано в района на с.Менгишево, община Върбица. Проверката е извършена по подаден сигнал за системно изземване на речни наноси от бреговете на р.Тича, в местност източно от селото. Установено е, че има около такива 15 изкопи. На физическо лице е съставен акт за нарушението.В района съществува традиция местното население да използва речния пясък за лични нужди, но експертите констатират, че все по-често това се прави с цел търговия и без необходимите разрешителни документи. Законът за водите позволява подобни действия единствено във връзка с подобряване проводимостта на речните русла. До момента за територията на РИОСВ Шумен не са издавани разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения на речни легла с цел осигуряване на проводимостта им.Дадени са предписания на кмета на село Менгишево да издаде заповед за забрана на всякакъв добив от бреговете на реката и населението да бъде информирано за нея. При сигнали за нарушаването на заповедта да се предприемат действия за санкциониране на нарушителите и те да бъдат задължени да възстановят разрушените терени.Такива предписания получиха и кметовете на селата Салманово, Мараш и Ивански, община Шумен, след като експертите на шуменската екоинспекция извършиха проверки по течението на река Камчия.  Контролът по реките за незаконен добив на чакъл и пясък се извършва активно вече втора поредна година. През лятото на 2007-ма също беше съставен акт за изкопаване на инертни материали от речната тераса на р. Тича, в района на с.Менгишево. За незаконен добив според Закона за подземните богатства се налагат глоби и санкции над 5000 лв, а за разрушаване и повреждане на бреговете на реките Законът за водите предвижда санкции от 5000 до 15 000 лв. Проверките продължават.

10-07-2008


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен