Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

14 254 лв е еднократната санкция, наложена на “Енергия” АД – Търговище за замърсявания14 254  лв е еднократната санкция, наложена на “Енергия” АД Търговище със Заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Анализът на резултатите от собствените периодични изследвания показва, че през 2007 г. в атмосферния въздух са изпуснати емисии с концентрации на олово в праха, които превишават нормите. Дружеството има издадено комплексно разрешително, където са определени нормите за допустими емисии. Превишения са регистрирани при пет изпускащи  устройства. Това представлява нарушение на Закона за опазване на околната среда.Данните са собствените периодични измервания са част от годишните доклади, които дружествата с издадени комплексни разрешителни представят в РИОСВ Шумен. През тази година осем оператори докладваха за емисиите от площадките си във въздуха, водните обекти и почвата, както и за преноса на замърсители. Данните се препращат към Изпълнителната агенция по околната среда, която от своя страна докладва към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители. През 2008 година министърът на околната среда и водите издаде комплексно разрешително на “Хан Омуртаг” АД. Дружеството ще бъде обект на контрол през този месец.В процедура по издаването на комплексно разрешително в момента са и други обекти от Шуменска и Търговищка област, сред които  действащи свинекомплекси, птицеферми и регионалните депа в Шумен, Търговище и Омуртаг.  Комплексните разрешителни се издават от министъра на околната среда и водите и чрез условията, посочени в тях се гарантира опазване на околната среда от замърсяване.

14-07-2008


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен