Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен спря дейността по интензивно отглеждане на свине в халета на „ПХЖ Брадърс Комерс” АД     С Разпореждане на министъра на околната среда и водите за ограничаване на производството под съответния праг по Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда до издаване на комплексно разрешително и Заповед на директора на Регионална инспекция по околна среда и води – Шумен, дейността по интензивно отглеждане на свине майки и свине за угояване в халетата, собственост на „ПХЖ Брадърс Комерс” АД е спряна. Актът е следствие от извършена проверка на действаща  промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине и е в обхвата на Закона за опазване на околната среда. Съобразно Решение на Министерството на околната среда и водите за неиздаване на комплексно разрешително на обекта, на дружеството са дадени задължителни предписания, включващи ограничаване на производството под съответния праг – 2000 места, до издаване на комплексно разрешително и подаване на заявление за издаване на такова.                           

     С оглед недопускане извършването на административни нарушения и с цел спазване на ограничителните изисквания, предвидени в разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, интензивната експлоатация на халетата е спряна

02-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен