Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Четиридесет и девет са фирмите, получили разрешително от РИОСВ-Шумен за извършване на дейности с отпадъци от началото на годината до сега       За периода от началото на годината до сега фирмите, получили разрешително от РИОСВ-Шумен за извършване на дейности с отпадъци по Наредбите, регламентиращи изискванията към продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са 49. От тях 17 са операторите на площадки за негодни за употреба батерии и акумулатори. Такъв е броят и на занимаващите се със събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. Две от фирмите извършват събиране и съхраняване на отработени масла, като едната притежава разрешително за оползотворяване на същите.  Тринадесет събират и съхраняват излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, но само част притежават разрешително  и за предварително механично третиране на отпадъци от електронна скраб. Решенията, издадени от РИОСВ-Шумен се отнасят главно за дейностите събиране и временно съхранение на отпадъци. Разрешителните обхващат посочените дейности, количествата, произхода и свойствата на събраните и генерирани отпадъци, както и условията, на които трябва да отговарят конкретните обекти. Операторите са длъжни да поддържат площадките си съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка със съответните Наредби за масово разпространените отпадъци и да изпълняват ангажиментите си, свързани с тяхното съхранение. По-нататъшното им оползотворяване и/ или обезвреждане се осъществява на база договор с оторизирани за целта фирми,  притежаващи нужните документи. При нарушение на това условие, екологичното законодателство предвижда санкции от 1000 до 3000 лева. Същите са глобите и при констатирана нередовна отчетност.      

     Министерството на околната среда и водите подготвя необходимите законодателни промени, свързани с управлението на отпадъците. Пакетът от мерки включва засилване на контрола, осъществяван от регионалните структури върху фирмите, извършващи дейности с отпадъци.

04-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен