Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен проверява операторите, чиято производствена дейност е свързана с Регламент № 166/ 2006г.    РИОСВ-Шумен проверява операторите, чиято производствена дейност е свързана с Регламент № 166/ 2006г. на Комисията на Европейската общност. Инспекцията е във връзка с ангажиментите на страната , съгладно Регламент № 166/ 2006, при подготовката за докладване на данните за 2007г. към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ).  ЕРИПЗ включва специфична информация за изпускане на замърсители във въздуха, водите и почвата и пренасянето на отпадъци и замърсители извън промишлените площадки в отпадните води.

     В съответствие с условията на Регламента, операторите на инсталациите, за които той се отнася, са длъжни да декларират, че дейността им не превишава пределните норми за капацитет, съгласно Приложение 1, или че емисиите от инсталациите не надвишават праговите стойности по Приложение 2 на Регламента. В списъка на проверяваните са  операторите, декларирали, че дейността им не попада в Приложение 1 от Регламента. Във връзка с потвърждаване на тази информация, Регионална инспекция по околна среда и води-Шумен контролира 16 фирми.

     На национално ниво отговорната организация за изготвяне на Национален регистър на емисиите от замърсители е Изпълнителната агенция по околна среда. Европейската комисия, с помощта на Европейската агенция по околната среда (EEA), има задължението да актуализира тези данни и да ги направи обществено достъпни във формата на електронна база данни.

     Въвеждането на комплексен Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители, под формата на публично достъпна електронна база, улеснява участието на обществеността във вземането на решения за околната среда, насърчава предотвратяването и намаляването на замърсяванията.

09-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен