Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен открива нова телефонна линия     РИОСВ-Шумен открива нова телефонна линия за приемане на сигнали, свързани само с неизпълнение задълженията за заплащане на продуктова такса. Номерът на дежурния мобилен телефон е 0884547014, а на стационарния – 054 831 954 (резервен – 054 856 501). Същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на екоинспекцията. Мярката е предприета за засилване на контрола спрямо задължените по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците лица.

     В тази връзка, екоинспекцията публикува на сайта си актуалните списъци на рециклиращи предприятия със съответните  кодове, фигуриращи в разрешенията за дейности с отпадъци от опаковки. Инициативата за информиране на заинтересованите лица цели постигане на ефективен контрол, свързан със задълженията на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки спрямо поетите от тях ангажименти към членовете им, както и на количествата отпадъци от опаковки, постъпили за рециклиране.

     Популяризирането на тази информация ще улесни сключването на договори на организациите с преработвателите – предпоставка за проследимост и правилна отчетност при изпълнение на целите за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки.

17-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен