Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен обнови маркировката в резерват „Букака”     От 26 септември тази година резерват „Букака” в региона на природен парк „Шуменско плато” е с обновена маркировка и информационни табели, осигурени от Регионална инспекция по околна среда и води - Шумен. Заслуга за организирането и осъществяването на инициативата имат служителите от екоинспекцията. Обновената маркировка очертава границите на резерват „Букака”. Подходите към защитената територия са обозначени със забранителни, указателни и информационни табели, както и с маркировка на терен, отговарящи на всички европейски стандарти. Акцията е насочена към опазване, възстановяване и подпомагане цялостното управление на видове и природни местообитания, попадащи в обхвата на националната екологична мрежа, изградена от защитени територии и защитени зони по НАТУРА 2000. Изготвени са текстове, представящи природните местообитания, разпространени в резервата. Табелите са поставени в съответствие с представителни за местността природни местообитания и в близост до туристически маршрути.

     Инициативата е част от социално отговорната политика на екоинспекцията.

29-09-2009


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен