Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Забранява се ползването на листно-стъблена маса от блатно кокиче      Забранява се ползването на листно-стъблена маса от блатно кокиче от находищата, контролирани от РИОСВ-Шумен. Забраната е съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите, въз основа на извършени оценки за възможностите за добив през 2011 година. Преценка за състоянието на популацията в Защитена местност село Осмар и село Кочово, община Велики Преслав, бе направена след съвместни проверки на експерти от РИОСВ - Шумен, представители на Община Велики Преслав, Държавно лесничейство, местни кметства и кооперации.
      Заключението на комисията е, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година. Състоянието на популацията край с.Кочово е задоволително. Растенията са неравномерно разпределени почти по цялата площ на територията, а жизнеността им се оценява като средно добра. Състоянието на популацията край с. Осмар е лошо, представена предимно от единични растения. И в двете Защитени местности блатното кокиче е във фаза на цъфтеж, която продължава до края на м. юни. Предвид обстоятелството, забраната включва и извършване на коситба за добив на трева от находищата в двете землища през този период.
      При проверките не са установени видими нарушения на режимите в защитените местности. Спешна е необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване на оптимална влажност, при която блатното кокиче се развива. Целта е възстановяване на плътността и структурата на популациите.
      Блатното кокиче е вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие, поради което преценка на състоянието на находищата му се извършва ежегодно. За неспазване на въведените ограничения, екологичното законодателство предвижда глоби от 50 до 2000 лв за физическите лица и от 100 до 5 000 за юридическите.

 

05-05-2011


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен