Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ Шумен изиска от 40 фирми за състоянието на хладилните им инсталации    РИОСВ Шумен изпрати писма до 40 фирми, които притежават хладилни инсталации. До 15 февруари, съгласно Наредбата за контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой, фирмите трябва да представят в РИОСВ отчети за състоянинето на хладилните си инсталации, съдържащи над 3 кг хладилен агент. Изисква се и информация за проверка на херметичността и за вида и количествата на използваните вещества. Отчетите трябва да бъдат изготвени от сертифицирани специалисти. Освен това операторите трябва да представят дневници за състоянието на хладилните инсталации, което е регламентирано от влязлото в сила през януари изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Според него, нарушителите могат да бъдат глобени с 500 лв или да бъде наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. Общият брой на контролираните хладилни агрегати на територията на Шуменска и Търговищка област е над 170. През миналата година са направени 14 проверки по Наредбата за контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Дадени са 18 предписания, от които са изпълнени 12.

01-02-2007


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен