Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

107 проверки отчита за март РИОСВ – Шумен   Експертите на РИОСВ – Шумен извършиха  през  март 107 проверки: 70 планови и 37 извънредни. 8 сигнала бяха получени в екоинспекцията като по 6 от тях за извършени проверки на място, а по 2 сигнала са изпратени писма по компетентност.
   Приоритет бяха дейностите по презареждане на пожарогасители преди предстоящия пожароопасен период в защитените територии изключителна държавна собственост: Природните резервати „Патлейна“, „Дервиша“, „Моминград“ и „Букака“.
    Извънредно беше проверена защитената местност „Петка Балкан“ с представители на ТП ДГС „Търговище“ и РДГ – Шумен във връзка с писмо на МОСВ за нанесени значителни щети, вследствие на разразила се през 2017 г. буря.
   Директорът на РИОСВ – Шумен издаде 5 наказателни постановления (НП), с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 21 500 лв. В това число на „Метарекс“ ООД за 7000 лв., приело отпадъци, без да притежава издадено от компетентен орган разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, и  на „Фикосота“ ООД –   7000 лв., предало отпадъци на лице, което не притежава необходимия разрешителен документ.
   Издадени са две наказателни постановления за наложени текущи месечни санкции за наднормено замърсяване на отпадъчните води от предприятия в размер на 437 лв.
    Събраните суми от екоинспекцията са 2613,13 лв. 2090,51 лв. от тях са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

11-04-2018


РИОСВ - Шумен проверява сигнал за горене на отпадъци в кариера с. Златна нива

Оценени са проектите в конкурса за макет и електронна картичка за Световния ден на водата

РИОСВ и РЛ към ИАОС ще отбележат Световния ден на водата с разнообразни инициативи

Експерти на РИОСВ Шумен са извършили 95 проверки

РИОСВ Шумен призова за опазване на диворастящите растения