Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

105 проверки са извършили експертите от РИОСВ - Шумен през месец май    105 проверки на 94 обекта са извършили експертите от РИОСВ - Шумен през месец май. От тях 57 са планови,  48 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 39 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 5 акта. Два от тях са за неправилно заустване на отпадъчни води.
    През отчетния  период в инспекцията са постъпили общо 13 сигнали, от тях 9 са проверени на място, а 4 сигнала са препратени по компетентност.
    За периода са събрани средства в размер на общо 1 627  лв. Събраните суми по наложени глоби и санкции възлизат на  350 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 1277 лв. Общо 1021,60 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Попово – 775, 60 лв., следва община Каспичан с 185, 20 лв. 
   За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал едно наказателно постановление на физическо лице за нарушение на Закона за лечебните растения в размер на 350 лв.

11-06-2019


РИОСВ – Шумен даде предписание за незабавно почистване на откритото нерегламентирано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен проверява сигнал за образувано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен провери сигнал за изливане на замърсени води в кв. Дивдядово

РИОСВ - Шумен провери по сигнал нерегламентирано сметище в квартал „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия