Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен предприе действия по 15 сигнала от граждани и институции през юли    Експертите на РИОСВ – Шумен предприеха действия по 15 сигнала, подадени от граждани и институции на „зеления телефон“ и на електронната поща през юли. Осем от тях са за бедстващи животни. Оказана е помощ на пет щъркела, един малък ястреб, една чапла и един черен бързолет. Пернатите са изпратени за лечение и отглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора.
    Подадени са три сигнала за замърсяване на въздуха. Първият е постъпил по електронната поща от жители на град Попово за системно обгазяване от производството на „Родна индустрия 91“ ЕООД, инсталация за производство на тухли. Ден след подаването на сигнала беше направена мащабна проверка от експерти на Регионалната лаборатория (РЛ) – Шумен и РИОСВ и не бе установено превишение над допустимите емисии на концентрациите на измерените вещества в атмосферния въздух в града. Вторият сигнал бе подаден от жители на село Троица във връзка със системно замърсяване на атмосферния въздух от дейността на цех за производство на хидратна вар „СМА Минерал Бургас Вар“. В близост бе инсталирана мобилната автоматична станция на РЛ – Варна, като предстои резултатите от извършеното изпитване да бъдат предоставени в РИОСВ. По третия сигнал, който  беше за силна миризма в град Търговище са направени проверки на „Тракия Глас България“ ЕАД и на „Пашабахче България“ ЕАД. И двете предприятия не са генерирали в атмосферния въздух вредни вещества над допустимите емисии.
    По отношение на опазването на водите е направена една проверка по сигнал за разнасяне на неприятна миризма от предприятие „Фрештекс Текстил Финишинг България“ ЕООД в Попово, при която няма установено нарушение на екологичното законодателство.
Във връзка с получен сигнал за бездействие по сметосъбирането в община Попово и трупане на бали със смесени битови отпадъци в общински парцел, РИОСВ провери инсталация за дейност с отпадъци, стопанисвана от Еко Инвест Север ООД. Проверката установи, че балите се съхраняват в съответствие с нормативната уредба по ЗУО.
    Два от получените сигнали са прехвърлени по компетенции на други институции.

07-08-2019


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен