Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във ФейсбукНовини

РИОСВ – Шумен участва в 44-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици      Експерт от РИОСВ и представители на Българското дружество за защита на птиците участваха в 44-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици. Преброяването на територията на шуменската екоинспекция през тази година отново включваше шестте язовира - Тича, Фисека, Съединение, Ястребино, Дибич и Шумен.
      Специалистите констатираха намаляване в броя на водолюбивите птици в яз. Тича. Статистиката сочи намаляване от 2658 броя през 2019 г. на 1604 броя през 2020 г. Спад има и във видовото разнообразие от 18 вида на 14, сравнено с предходната година. През тази година в яз. Шумен експертите са преброили двойно повече пернати, като се е увеличило и видовото им разнообразие от 5 на 11 вида. Язовир Дибич, който е бил на 90 % замръзнал в периода на преброяването, е приютил 38 броя водолюбиви от 4 вида, докато през миналата година той не е бил обитаем за тях. В яз. Фисека са наблюдавани сходен брой обитатели, сравнено с миналата година, но във видово отношение птиците са намалели с два вида. Двойно повече обитатели през тази година е имало в яз. Ястребино, при същото видово съотношение с миналата година. Най – много са се увеличили птиците в яз. Съединение. От преброени 915 броя за 2019 г., сега те са били – 5185 броя.
       Най-многобройни са били ятата на Зеленоглавите патици (Anas platyrhynchos) и Лиските (Fulica atra).
     Наблюдавани са видове птици като Голяма бяла чапла, Сива чапла, Голям и Малък корморан, Звънарка, Фиш, Зимно бърне, Планинска потапница, Качулата потапница Кафявоглава потапница, Червеноклюна потапница, Черноврат гмурец, Голям гмурец, Средиземноморска жълтонога чайка, Сива патица, Малък гмурец, и Шилоопашата патица.
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са, да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

23-01-2020


РИОСВ – Шумен даде месец срок за почистване на сметища и речни корита

РИОСВ - Шумен предупреди за засилване на контрола по опазване на диворастящите растения

РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал замърсяване на река Провадийска

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха сигнал за оцветяване на река Поройна

РИОСВ – Шумен провери кариерата в с. Златна нива