Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен       Съвместна проверка по сигнал за замърсяване, оцветяване и силна миризма на язовир Шумен извършиха днес експертите от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителна агенция по околна среда.
        При проверката на място беше установено изтичане на оцветени в бледосиньо води с неприятна миризма. По заявка на РИОСВ са взети водни проби от точката на заустване на дъждовен колектор към язовир Шумен. По заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е  от повърхностните води на дере след дъждовния колектор. Втората е на около 50 м след точката на заустване от водния обект. Пробовземането е извършено от РЛ – Шумен.
       Проверена е дъждовната канализация на предприятие - евентуален замърсител, както и всички обекти в района - възможни замърсители.
         Степента на замърсяване на водния обект ще бъде определена след получаване на резултатите от качествения анализ на отпадъчни и повърхностни води.

13-03-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен