Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

ПРАВИЛА ПРИ ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА, ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪС ЗАПОВЕД № 100 НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ШУМЕН1. Подаването на документи в РИОСВ да става само чрез „Български пощи” ЕАД, по куриер, по електронна поща и по комуникатор ( от други държавни институции).

2. Подаването на документи може да става по изключение в инспекцията, като същите ще се оставят в пластмасова тава, върху поставена за целта маса на входа на РИОСВ, без пряк контакт на външни лица със служители.

3. Служител, отговарящ за филтъра на входа и снабден с лични предпазни средства, предоставя документите за обработка от експерт, който се намира в изолирано помещение.

4. Постъпилите документи се обработват - сканират се и се въвеждат в деловодната програма за насочване и изпълнение от служител, снабден с лични предпазни средства при пълно спазване на противоепидемиологичните мерки. 

5. Изготвените документи (писма, становища, решения, разрешителни и др.) се подписват, извеждат и изпращат само по поща, чрез лицензиран куриер, електронна поща, и по комуникатор (за други държавни институции).

6. Даването на информация за текущи преписки ще се осъществява само на обявения от заявителя/подателя на услугата телефон или електронен адрес за обратна връзка.

7. Консултации с граждани ще се правят устно - само по телефон или писмено -  по поща, включително и електронна.

8. Неокомплектовани документи, съгласно нормативните изисквания за съответната услуга, ще се връщат на подателя/заявителя с указания за отстраняване на нередностите.

9. Няма да се разглеждат постъпили анонимни жалби и сигнали.

18-03-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен