Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

На 22 март отбелязваме Световния ден на водатаСветовният ден на водата акцентира върху важността на водата и насочва вниманието към факта, че 2,2 млрд. души, живеят без достъп до питейна вода. Поставя се фокус върху предприемането на действия за справяне с водната криза в световен мащаб и постигането на една от целите за устойчиво развитие на ООН – осигуряване на чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.
Световният ден на водата през тази година поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.
Чрез адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпазим здравето и ще спасим животи. Ако използваме по-ефективно водата, това ще допринесе за намаляване на парниковите газове.
Основни послания на кампанията:

Не можем да си позволим да чакаме. Политиците, отговорни за  политиката в областта на климата, трябва да поставят управлението на водата в основата на плановете за действие.
Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата. Има устойчиви, достъпни и лесно реализуеми решения за водоснабдяване и канализация.
Всеки има роля в този процес. В ежедневието ни има лесни стъпки, които всеки може да предприеме за справяне с климатичните промени.
Управлението на водата може да помогне в борбата с изменението на климата:
Влажните зони поглъщат въглероден диоксид от въздуха.
Торфените зони покриват около 3% от земната повърхност в световен мащаб, но съхраняват поне два пъти повече въглерод, отколкото всички гори на Земята. Мангровите почви могат да отделят до три - четири пъти повече въглерод от земните почви. Защитата и разширяването на тези видове среда може да окаже голямо влияние върху изменението на климата.Растителността предпазва от наводнения и ерозия. Крайбрежните мангрови зони и влажните зони са ефективни и, без необходимост от влагане на значителни средства, естествени бариери срещу наводнения, екстремни метеорологични явления и ерозия.
Дъждовната вода може да се съхранява за периоди на засушаване.
Събирането на дъждовна вода е особено полезно в региони с неравномерно разпределение на валежите, за да се създаде устойчивост при криза и да се осигурят запаси за сухи периоди. Отпадъчните води могат да се използват повторно.
Нетрадиционните водни ресурси, като регулирано пречистени отпадъчни води, могат да се използват за напояване, промишлени и обществени цели. Климатично адаптирано интелигентно земеделие.
Практикуването на екологосъобразно селско стопанство за подобряване на органичния състав на почвата (необходим на почвата, за да задържа вода); намаляването на загубите след прибиране на реколтата и на хранителните отпадъци; превръщането на отпадъците в източник на хранителни вещества или биогорива/биогаз – това са решения както за осигуреността с храна, така и за справяне с изменението на климата.

Всеки може да направи нещо в борбата с изменението на климата:
Взимайте пет минутен душ: недостигът на вода вече засяга четирима от всеки десет души. 80% от отпадъчните води не се пречистват, така че вземането на по-кратък душ е много добър начин този ценен ресурс да се пести.
Яжте повече растителни храни: промяна в диетата към храни на растителна основа и животинска храна с устойчив произход може да намали емисиите на парникови газове с до 8 гигатона годишен еквивалент на въглероден диоксид. 
Не изхвърляйте годни за консумация храни: около 1/3 от цялата произведена храна в световен мащаб се губи или се изхвърля. Като намалим  разхищаването на храни, ще намалим и натиска върху земеделието, което е един от най-големите потребители на вода.
Изключете техниката: 90% от производството на енергия изисква големи количества вода. Като изключваме нашите устройства, когато не ги използваме, нуждата от произведена енергия намалява.
Пазарувайте устойчиво: за производството на обикновени чифт дънки са необходими 10 000 литра вода - това е равно на количеството, което човек изпива за 10 години. Избирането на стоки от отговорни източници може да окаже голямо влияние върху потреблението на вода и други основни ресурси.
Всеки има своята роля в този процес. Учудващо е колко действия, свързани с водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за справяне с климатичните промени.
Къде мога да разбера повече?
Уебсайт на Световния ден на водата 2020 г.: https://www.worldwaterday.org

20-03-2020


РИОСВ – Шумен даде предписание за незабавно почистване на откритото нерегламентирано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен проверява сигнал за образувано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен провери сигнал за изливане на замърсени води в кв. Дивдядово

РИОСВ - Шумен провери по сигнал нерегламентирано сметище в квартал „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия