Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир ШуменЕксперти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда провериха състоянието на водите на язовир Шумен след подаден сигнал за замърсяване с мътнобяла вода от  дъждовната канализация на ВиК-Шумен ООД. При съвместната проверка в петък /1.05.2020 г./ присъстваха и представители на водното дружество, който е стопанин на дъждовен колектор, вливащ се в язовира.
Бяха взети две водни проби от повърхностните води на водния обект по заявка на БДЧР. Едната е от дерето преди вливане в язовира, а другата е от водния обект.  По заявка на регионалната екоинспекция е взета трета водна проба от отпадъчни води от изхода на дъждовния колектор на бул. „Ришки проход“, заустван към язовир Шумен.
Експертите провериха всички ревизионни шахти на дъждовната и на битовата канализация по булеварда, като при обследването не беше установен източникът на отпадъчните води.
Бяха дадени две предписания на ВиК за установяване и предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяването на язовир Шумен посредством дъждовната канализация по бул. „Ришки проход“.

02-05-2020


5 юни – Световен ден на околната среда - 2020 година

РИОСВ – Шумен попречи за продажбата на препарирана птица

Изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

РИОСВ – Шумен обявява своя традиционен конкурс за най-добра екологична инициатива „Мисли зелено – пази природата“

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен