Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен провери сигнал за замърсяване на река Камчия     РИОСВ – Шумен извърши проверка за замърсяване на река Камчия. Експерти от РИОСВ и БД „Черноморски район“ провериха сигнал в социалните мрежи за заустване на инфилтратни води  от неексплоатираното старо сметище на Шумен в кв. Дивдядово.
    В проверката участие взеха и  представители на Община Шумен - собственик на депото, и ОП „Чистота“, което го стопанисва. При огледа на място се констатира, че няма инфилтратни води около събирателното съоръжение в попивните земни площи. Не беше установено заустване на отпадъчни води. Бяха проверени всички налични събирателни и пречиствателни съоръжения за отпадъчни и инфилтратни води и на функциониращото депо, както и оросителната система.
    При проверката се констатира, че замърсените води от клетките на функциониращото депо се отвеждат до ретензионния басейн за събиране и оросяване на тялото на депото. Регионалното депо не разполага с пречиствателна станция за инфилтратни води, поради което те се изпомпват обратно за оросяване тялото на депото.
     Най-близките подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване са два шахтови кладенеца, чието разположение е на повече от 2000 м разстояние от събирателното съоръжение на депото. Така проверяващите констатираха, че сигналът е неоснователен и няма замърсяване на река Камчия.
     Старото депо на Шумен е спряно от експлоатация и частично рекултивирано, като за формираните инфилтратни (замърсени) води е налично събирателно съоръжение с инсталирана автоматизирана помпа, която при достигане на определено ниво изпомпва замърсените води към ретезионния басейн на функциониращото депо.

12-06-2020


РИОСВ – Шумен провери сигнал за изливане на замърсени води в кв. Дивдядово

РИОСВ - Шумен провери по сигнал нерегламентирано сметище в квартал „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия

РИОСВ-Шумен провери сигнал за замърсяване на река Камчия

РИОСВ-Шумен изпрати три защитени птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора