Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия    Днес експерти от РИОСВ и БД „Черноморски район“ в присъствието на представители на Община Шумен и ОП „Чистота“ провериха сигнал от регионална медия за изтичане на замърсени отпадни води в река Камчия. Припомняме, че това е втора проверка в прилежащата територия на реката за период от една седмица. При огледа на Регионалното депо за неопасни отпадъци – РДНО Шумен и на старото сметище в квартал Дивдядово не е установено преливане на инфилтратни води от ретензионните (събирателни) басейни. Установени са следи от води с тъмнокафяв цвят във водосточна канавка, южно от ретензионния басейн на действащото депо, които са вследствие на възникнал авариен теч между старото и новото сметище. В тази връзка са предприети действия за отклоняване на инфилтрата към действащия ретензионен басейн.
     Извършен е оглед на терена южно от двете депа и е установено изтичане на води с тъмнокафяв цвят от охранителна канавка за отвеждане на повърхностните води, която зауства в дере с водосбор, който не достига до р. Камчия. Взети са водни проби за извършване на качествен анализ на отпадъчните води от РЛ – Шумен, от точката на заустване.
      По заявка на БДЧР e взета една водна проба на повърхностни води от дерето при моста на Военното стрелбище в кв. Дивдядово.
      Дадено е предписание на ОП „Чистота“ за прекратяване на отвеждането на замърсени води към дерето.
      След получаване на резултатите от водните проби предстои съставянето на констативен протокол.
 

19-06-2020


РИОСВ – Шумен проверява сигнал за образувано сметище в община Върбица

РИОСВ – Шумен провери сигнал за изливане на замърсени води в кв. Дивдядово

РИОСВ - Шумен провери по сигнал нерегламентирано сметище в квартал „Дивдядово“

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изтичане на тъмнокафяви води към река Камчия

РИОСВ-Шумен провери сигнал за замърсяване на река Камчия