Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-
Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Установени са отклонения в четирите водни проби на „оводнената територия“ до железопътната линията в кв. Дивдядово    Резултатите от анализа на четири от петте водни проби от повърхностни води при „оводнената територия“ на кв. Дивдядово, взети по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, сочат наличие на органично замърсяване с изключение на тези от дерето, захранващо яз. Соара. Припомняме, че извършеното пробовземане е направено по подаден сигнал, при който експерти от РИОСВ - Шумен на място констатираха, че запушен водосток е причината за образуване на „оводнена територия“ с дълбочина до 7 метра, в която се стичат води от канал в близост до помпената станция за битово-фекални отпадъчни води на кв. Дивдядово. В деня на проверката беше извършено пробонабиране от наводнената зона, от напоителния канал в мястото на заустване на изпомпваните води от наводнената зона, от облицовъчния канал, захранващ яз. Соара, от дерето, захранващо яз. Соара и от язовира в близост до стената. Проба беше взета и от канала, непосредствено преди канализационната помпена станция в кв. Дивдядово, преди изтичането на води към завирения воден обем, която също показва, че няма превишение на нормите.
    В отговор на изискана информация от отговорните институции за мониторинг на канализационната мрежа, съгласно компетенциите и с цел незабавното преустановяване на изтичането на води към момента от „Напоителни системи“ ЕАД – клон Шумен информират за започнало източване на събраните води. В писмо от дружеството към областния управител по проблема се казва, че не са предприети действия по отпушване на водостока, поради опасност от неконтролирано изтичане на водни маси по съществуващо дере към яз. Соара, неговото преливане и създаване на заплаха за инфраструктура, земеделски площи и други.
    В писмото на „В и К Шумен“ се казва, че през юни от канализационната мрежа на кв. Дивдядово са отведени големи количества дъждовна вода към канализационна помпена станция „Дивдядово“. Довеждащият канал на станцията е проектиран да поема двукратно разредените битови отпадъчни води. При валежи, прииждащите в повече разредени смесени води, се отливат през изградена преливна шахта, чрез отливен канал в дерето, вливащо се в яз. Соара.
    По искане на БДЧР от РИОСВ - Шумен ще бъдат предприети допълнителни действия по установяване на нарушителя, тъй като от предоставените от институциите данни не се изяснява по категоричен начин отговорността за замърсяването на посочената територия.
    При установяване на умишлено замърсяване с отпадъчни води спрямо лицата, които са допуснали замърсяването, ще бъдат предприети административнонаказателни действия по екологичното законодателство.

24-07-2020


Експерти провериха сигнал за задимяване в Търговище

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир „Съединение“

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявяват конкурс „Моята лятна ваканция – море или планина“

РИОСВ – Шумен установи превишения в емисионните норми на водните проби на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Шумен

Установени са отклонения в четирите водни проби на „оводнената територия“ до железопътната линията в кв. Дивдядово