Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

РИОСВ – Шумен установи превишения в емисионните норми на водните проби на Регионалното депо за неопасни отпадъци - Шумен      Наличие на значително замърсяване сочат резултатите от изследваната проба на повърхностни води от дерето, приток на р. Камчия при моста във Войсковото стрелбище на учебния център в кв. „Дивдядово“ след точката на заустване на смесен поток отпадъчни води на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) - Шумен. От анализираните основни физико-химични елементи за качество беше констатирано влошено състояние на повърхностните води по 15 показателя. Установените превишения в концентрациите на металите са много над стандартите за качеството на околната среда, сочат резултатите от пробите на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Превишения в емисионните норми показват и анализите на водните проби от отпадъчни води на РДНО, взети по заявка на РИОСВ - Шумен.
     Припомняме, че пробовземането беше извършено  в отговор на подаден сигнал от регионална медия за изтичане на замърсени отпадъчни води в река Камчия, при който експерти на РИОСВ и БД „Черноморски район“, в присъствието на представители на Община Шумен и Общинско предприятие „Чистота“, направиха оглед на РДНО - Шумен и на старото сметище в квартал Дивдядово, както и на терена южно от двете депа. Тогава беше  установено изтичане на води с тъмнокафяв цвят от охранителна канавка за отвеждане на повърхностните води, която зауства в дере с водосбор, недостигащ до р. Камчия и не беше наблюдавано преливане на инфилтратни води от ретензионните (събирателни) басейни. Тогава експертите констатираха следи от води с тъмнокафяв цвят във водосточна канавка, южно от ретензионния басейн на действащото депо, които са вследствие на възникнал авариен теч между старото и новото сметище.
       След резултатите от водните проби днес бе съставен констативен протокол, с който са дадени предписания с оглед на обстоятелствата на Общинско предприятие „Чистота“ за прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води, а на Община Шумен за почистване на руслото на дерето от наноси, отложения и утайки, образувани от заустването на инфилтратни води, съобразно затруднения достъп до дерето в посочения участък.
       За установеното замърсяване е връчен Акт за установяване на административно нарушение на Общинско предприятие „Чистота“, като предстои издаване на наказателно постановление по Закона за водите, който предвижда санкция в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв.

27-07-2020


РИОСВ – Шумен променя формата на традиционния благотворителен конкурс „ЕКО КОЛЕДА“

РИОСВ – Шумен информира, че класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” награждават победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – море или планина“