Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A-


Какво да направим, когато намерим бедстващо животно

Образователни кампании на РИОСВ-Шумен във Фейсбук

Новини

Проверен е сигнал за замърсяване на язовир „Съединение“   Днес, 30.07.2020 г., експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), представители на Областна администрация –Търговище  извършиха съвместна проверка на място и отбраха четири водни проби  от повърхностните води на яз. „Съединение“ с цел анализиране  по физико-химични елементи за качество.
     По време на проверката е извършен обход на язовира и е установено  мащабно замърсяване на водите, бреговете и язовирната стена с течна консистенция, преминаваща в твърда франция.
Констатирано е наличие на голям обем от утайки със зелен цвят. Около замърсените участъци се носи мирис на гнило или на торови маси. След оглед на бреговата ивица на язовира не са контрирани  зауствания на отпадъчни води или други преки източници на замърсяването.   Източникът и произходът на замърсяването не са установени.
      Язовир „Съединение“ е комплексен и значим язовир по Приложение № 1 към Закона за водите, който се ползва за напояване и се стопанисва от „Напоителни системи“   ЕАД – клон Долен Дунав.
      С копие до Община Търговище е изпратено е предписание до оператора  да се преустанови водоподаването със срок до излизане на резултатите от анализа  на пробите и установяване вида и характера на замърсяването.
    Уведомени са областният управител на Област Търговище, ПБЗН – Търговище и „Напоителни системи“-  ЕАД  да предприемат незабавни действия по почистване на замърсяването. За констатациите от извършената проверка БДЧР е уведомила МВР – Търговище и Районната прокуратура.
      Анализът на отбраните водни проби ще бъде извършен от РЛ - Шумен и след получаването им своевременно ще бъдат изпратени на компетентните институции и публикувани на електронната страница на БДЧР.

30-07-2020


РИОСВ – Шумен променя формата на традиционния благотворителен конкурс „ЕКО КОЛЕДА“

РИОСВ – Шумен информира, че класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга

РИОСВ-Шумен извърши проверка по сигнал за изгаряне на гуми и неприятна миризма

Експерти от РИОСВ – Шумен и Басейнова дирекция провериха по сигнал за замърсяване водите на река Провадийска

РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” награждават победителите в конкурса „Моята лятна ваканция – море или планина“