Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас

 


 Регионална инспекция по околната среда и
 водите - РИОСВ, гр. Шумен

 
 

 

Адрес на РИОСВ-Шумен:

РИОСВ-Шумен.

Съединение 71, ет.3

9700 Шумен, България

Телефони:

Зелен телефон за сигнали   0885/750 275

Директор Стела Илиева  054/856 500

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"  054/856 502

Деловодство  054/856 501

Факс 054/876 840

Обслужване на граждани и фирми на едно гише 054/831 954

Връзки с обществеността 054/831 954

Дирекция "Контролна и превантивна дейност" 054/856 525

Отдел "Контрол на околната среда" 054/856 506

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  054/856 516; 054/856 526

Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 054/856 521

Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и ОХВ; контрол на риска от големи аварии с ОХВ"  054/856 520; 054/856 522

Направление "Опазване на водите" 054/856 515

Отдел "Превантивна дейност" 054/856 503

Направление "ОВОС и ЕО"  054/856 523

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" 054/856 517

Направление "Специализирани регистри"  054/856 523

 

Електронна поща

Официална електронна поща   riosv@riosv-shumen.eu

Връзки с обществеността   pr@riosv-shumen.eu