Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен


A+ A- 


Регионална инспекция по околната среда и водите - РИОСВ, гр. Шумен

 
 

 

Адрес на РИОСВ-Шумен:

РИОСВ-Шумен.

Съединение 71, ет.3

9700 Шумен, България

 

 

Телефони:

Зелен телефон за сигнали   0885/750275

Директор  054/856500

Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"  054/856502

Деловодство  054/856501

Факс 054/876840

Обслужване на граждани и фирми на едно гише 054/831954

Връзки с обществеността  054/856511

Дирекция "Контролна и превантивна дейност"

Отдел "Контрол на околната среда"  054/856515

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 054/856526; 054/856516; 054/856506; 054/856525; 054/856521

Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и ОХВ; контрол на риска от големи аварии с ОХВ; опазване на водите"  054/856520; 054/856522; 054/856515; 054/856527

Отдел "Превантивна дейност"  054/856503;

Направление "ОВОС и ЕО"  054/856523

Направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони; специализирани регистри"  054/856517

 

Електронна поща

Официална електронна поща   riosv@riosv-shumen.eu

Връзки с обществеността   pr@riosv-shumen.eu

                                      riosvshn_pr@abv.bg