Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Въздух и шум

 

Качество на атмосферния въздух в гр. Шумен – състояние и тенденции

         Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

         Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 ч, 8 ч, 24ч, 1 год.), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

          Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Шумен. На територията на гр. Шумен е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух.

 

Функции и цели

         - Подобряване качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен, чрез предотвратяване или ограничаване на вредните емисии изпускани от неподвижни източници, както и намаляване на неорганизираните емисии;
         - Изпълнение на утвърдените графици за провеждане на измерване нивата на излъчвания шум от промишлени предприятия и за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества от неподвижни източници;
         - Контрол по прилагането и изпълнението на мерките заложени в плана за действие към Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми нива на фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух с цел подобряване на КАВ в гр. Шумен;
         - Подобряване ефективността на работа по приети жалби и сигнали.

 


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.